Regulamin AutoStela.pl

poniższy Regulamin dotyczy wszystkich ogłoszeń.

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z Serwisu internetowego Autostela.pl, będącego regionalną platformą handlową dla sprzedających i kupujących („Serwis”).

 2. Celem Serwisu jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży przedmiotów z zakresu motoryzacji poprzez umożliwienie im zamieszczania ofert w Serwisie („Oferty”), komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.

 3. Właścicielem Serwisu jest firma CarShop.

 4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Serwis nie pobiera opłat za zamieszczanie Ofert. Serwis nie pobiera prowizji od transakcji zawieranych pomiędzy jego Użytkownikami.

 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu.

 6. Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

 7. Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.


UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkownicy zamieszczający swoje oferty zobowiązani są do podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
 4. Właściciel Serwisu nie weryfikuje danych podawanych  przez Użytkowników oraz nie odpowiada za nie.

 5. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji właściciel Serwisu podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 7. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

 8. Właściciel Serwisu przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza, iż zgagadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik.

 9. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych.


ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

 2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:

  • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;

  • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;

  • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;

  • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www, a także zdjęć załączanych do ogłoszeń);

  • treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);

  • treść obraża usługi, firmy, osoby;

  • treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;

  • treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;

  • treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr.

 3. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

 4. W sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie regulamin - blokowane są wszystkie ogłoszenia użytkownika, a on sam jest informowany o ich zablokowaniu poprzez automatycznie generowaną wiadomość. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin - Właściciel Serwisu ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć dalszą możliwość korzystania z Serwisu.


PROMOWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Serwis Autostela.pl umożliwia Użytkownikowi promowanie swoich ogłoszeń.

 2. Oferta promowana wyróżniona jest na tle pozostałych ogłoszeń graficznie oraz poprzez umieszczenie ogłoszeń na początku listy ogłoszeń lub na stronie głównej serwisu.

 3. Ogłoszenia można promować odpłatnie - na okres 14 dni kalendarzowych uiszczając opłatę zgodnie z cennikiem.

 4. Okres promowania biegnie od momentu pojawienia się wyróżnienia.

 5. Cena promowania zależy od kategorii oraz sposobu płatności

KATEGORIA

PRZELEW / KARTA

POGRUBIENIE

2 ZŁ

PODŚWIETLENIE

3 ZŁ

WYRÓŻNIENIE

4 ZŁ

STRONA GŁÓWNA

9 ZŁ

6. Dostępne opcje płatności wraz z cenami prezentowane są w procesie promowania oferty.

7.Wysokość opłat może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą odzwierciedlone w procesie wyróżniania oferty niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

8. Promowanie oferty następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji.

9. Jeśli oferta zostanie usunięta lub oznaczona jako sprzedana przez Użytkownika przed upływem okresu promocji opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

10. Opłata za promowanie oferty usuniętej ze względu na jej niezgodność z prawem lub niniejszym Regulaminem nie będzie zwracana. O fakcie i przyczynach Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. W razie usunięcia naruszeń oferta zostanie przywrócona na łamy serwisu jako promowana.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

 2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku Serwisu AutoStela.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.

 3. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem serwisu ogłoszeniowego.

 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta.

 5. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@autostela.pl.


Projekt i wykonanie JMLnet.pl